grudzinscy.pl - aktualności

Nowa wersja enova365

W dniu 3.04.2020 została opublikowana nowa wersja enova365.

Wersja 2003.1.1 zastępuje wersję 2003.0.0 z 17.03.2020. Zawiera funkcjonalności wynikające z pakietu „Tarczy antykryzysowej”. Dotyczy ona przede wszystkim modułu Kadry i Płace oraz modułów Księgowych.

 • Kadry Płace - zmiany:
  • W zakresie zasiłków
   • odpowiednio wydłużony został limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego (dotyczy również osób niepełnosprawnych do ukończenia 18. roku życia)
   • umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego / zasiłku chorobowego dla osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r.
   • osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, zasiłek chorobowy (100%) naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności
  • W zakresie badań lekarskich
   • automatyczne wydłużenie ważności badań okresowych
  • W zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności
   • ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności została odpowiednio wydłużona
   • zaktualizowane zostały kwoty dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych (PFRON, Deklaracja WN-d wraz z załącznikami)
  • W zakresie elastycznego czasu pracy
   • możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego /tygodniowego do odpowiednio 8 i 32 godzin (dotyczy wyłącznie wskazanych pracowników)
   • możliwość okresowego wprowadzenia równoważnego czasu pracy dla wybranych pracowników
   • w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% (nie więcej niż do pół etatu) odpowiednio weryfikowana jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (zmodyfikowana procedura przyrównania do minimalnej płacy)
  • W zakresie obsługi przestojów
   • rozbudowano mechanizm rozliczania przestojów opisanych w kodeksie pracy
   • wprowadzono możliwość rozliczenia wynagrodzenie w trakcie przestoju ekonomicznego
   • wprowadzono możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego przestojem ekonomicznym
  • Deklaracje ZUS - zmieniono wykazywanie składki PPK finansowanej przez pracodawcę na deklaracji RCA.
  • Wydruki nowe i modyfikacje:
   • Badania okresowe - dodano kolumnę "Termin przedłużony"
   • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z FGŚP
   • Karta ewidencji czasu pracy „szczegółowa” - dodano kolumnę "Czas przestoju", w której wykazywana jest liczba godzin pracownika w okresie przestoju
   • PFRON - dodano nowy raport: Lista pracowników niepełnosprawnych z wydłużonym okresem niepełnosprawności COVID-19
 • Księgowość - zmiany:
  • Zaktualizowano odsetki od 18 marca 2020 od należności i zobowiązań.
  • W mechanizmie weryfikacji terminu przekazania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) zmieniono liczbę dni z 3 na 14 dni od daty zlecenia przelewu. Zmiana wprowadzona została na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568).
  • W Sprawozdaniach finansowych konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności dodano parametr „Firma jest jednostką wpisaną do KRS” decydujący o tym czy do e-Sprawozdania Finansowego zostanie pobrany numer KRS.

 

Nowe instalatory oraz opis zmian można pobrać tutaj.

 

Pomoc zdalna Pomoc zdalna